Đào tạo về quy định ERP mới

Công ty chúng tôi đã tổ chức các khóa đào tạo về các quy định ERP mới trong vài tháng đầu tiên để tìm hiểu thêm về các quy định ERP mới.